Ekologický balíček řeší redukci odpadu i lepší recyklaci

Evropský parlament dnes přijal tzv. ekologický balíček, který se skládá ze čtyř dílčích směrnic. „Soubor opatření reflektuje potřebu lépe využívat některé suroviny a vracet je zpět do oběhu, a také šetrněji nakládat s obalovými materiály, které dnes produkujeme v nekonečných kvantech. Nabízí cesty jak posílit opatření pro předcházení vzniku odpadu, i jak podpořit rozvoj trhu druhotných surovin. Poptávka světového hospodářství po surovinách by se podle některých studií mohla během následujících 15 let zvýšit o více než polovinu. Klíčové pro nás bude dokázat znovu využít použité materiály, efektivněji pracovat s recyklací,“ komentuje balíček Dita Charanzová.

Podle odhadů Eurostatu bylo v Evropě v roce 2013 vyprodukováno více než 79 368 milionů tun obalového odpadu, což je zhruba o 500 000 tun více než v roce 2012. Míra recyklace byla 65,3 %, což představovalo mírné zvýšení oproti roku 2012, a pouhé tři členské státy nedosáhly 50 %. „V nejbližších letech množství obalu, kterým zamořujeme planetu, bohužel asi ještě poroste. Směrnice se tedy snaží odstranit pobídky k nadměrnému používání obalů, které je dnes vnucováno spotřebitelům. Preferované by měly být obaly recyklovatelné či takové, které je možné využít opakovaně. A myslí i na podporu výzkumu, který by měl hledat alternativní možnosti obalů využívajících obnovitelné zdroje,“ říká Dita Charanzová.

Jednou z dnes přijatých směrnic je také směrnice o vozidlech s ukončenou životností, o bateriích a akumulátorech. Jejím cílem je usnadnit členským státům plnění ohlašovacích povinností. Návrh usiluje o zjednodušení právních předpisů pro členské státy a podniky a nastavení rovných podmínek pro všechny účastníky trhu.